Tujuh Ucapan Tuhan Yesus Di Kayu Salib

  1. “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” Lukas 23:34
  2. “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.” Lukas 23:43
  3. “Ibu, inilah, anakmu!” “Inilah ibumu!” Yohanes 19:26-27
  4. “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? Matius 27:46; Markus 15:34
  5. “Aku haus!” Yohanes 19:28
  6. “Sudah selesai.” Yohanes 19:30
  7. “Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku.” Lukas 23:46