225. Shalom teman

Shalom teman, shalom teman
Shalom, Shalom, sampai jumpa pula
Tuhan besertamu, Shalom, Shalom