102. Ingat dalam susah

I-ngat dalam su-sah dan di ba-la: Ja-ngan putus
a-sa, Tu-han a-da-lah! Ja-ngan ge-tar,
Allahmu be-sar, nanti, wak-tu si-ang, engkau ber-ge-
mar. To-pan-seng-sa-ra nan-ti te-duh,
“ngkau di-pe-li-ha-ra Pe-lin-dung-mu.

Tuhan ada lagi, percayalah!
Tiap-tiap pagi nyata kasih-Nya.
Meski sedih, hatimu pedih,
pertolongan Tuhan yang tentu lebih!
Apa yang jadi di dunia
Bapaku abadi, “Ngkau adalah!